مشاوره

در مرکز تخصصی بهداشت دام شما می توانید در خصوص موضوعات ذیل مشاوره دقیق و کارآمدی داشته باشید:

1-      مدیریت تولید مثلی گله های داشتی

2-      جیره غذایی بره پرواری جهت دستیابی به 350 گرم اضافه وزن روزانه بطورمیانگین

3-      روش پرواربندی بره از زمان تولد تا 6 ماه و و تضمین وزن گیری بره بصورت روزانه ( در بره های پرواری بالای 50 کیلوگرم )

4-      چگونگی ایجاد شناسنامه بهداشتی و تولید مثلی گوسفند و شناسنامه شناسایی خصوصیات فنوتیپی هر گوسفند

5-      عرضه و فروش گله های داشتی نژاد های مختلف بر مبنای بوم هر منطقه

برای انجام مشاوره به شماره های درج شده در بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.