هزینه و شرایط پشم چینی

این مرکز بر اساس سفارش دامدار در خصوص پشم چینی گوسفندان شرایط خود را بدینصورت اعلام می دارد:

الف.حداقل تعداد گله گوسفندی که باید پشم چینی شود در حدود 200 راس باشد.
ب. مبلغ دریافتی از دامدار به ازاء هر راس گوسفند ناشور( گوسفندی که قبل پشم چینی در آب شستشو نمی گردد) 3000 تومان و هر رأس گوسفند گرده شور ( شستشو داده شده قبل پشم چینی) 2500 تومان می باشد.
ج. وسیله ایاب و ذهاب کارگر و حمل لوازم پشم چینی از محل استقرار اکیپ پشم چینی بعهده دامدار می باشد.