مزایای پشم چینی صنعتی (فیلم و عکس)

فواید و مزیت های پشم چینی برقی نسبت به پشم چینی سنتی:

مزیای پشم چینی صنعتی:1-در پشم چینی صنعتی طول الیاف بصورت یکنواخت چیده می شود به همین علت بعد از چیدن پشم گوسفند با دستگاه چهره گوسفند بسیار زیبا و یک دست می گردد و لیکن در پشم چینی سنتی طول الیاف بالا و پایین می شود وگوسفند چهره نامناسبی به خود می گیرد یعنی سطح بدن یک حالت پله پله می شود.

[فیلم عملیات پشم چینی صنعتی بر روی گوسفند ناشور در منطقه دهلران ]

2- سرعت پشم چینی صنعتی بسیار بالا می باشد بطوریکه پشم چینی در یک گوسفند ناشور حداکثر در حدود 3 دقیقه و در یک گوسفند شستشو داده شده در حدود 1 دقیقه بطول می انجامد ولیکن در پشم چینی سنتی زمان پشم چینی یک گوسفنداز 10 دقیقه تا 20 دقیقه متغیر است.
3- در پشم چینی صنعتی دست و پای گوسفند به هیچ وجه باطناب بسته نمی شود و با تکنیک خاصی تکنیسین پشم چین حیوان را به تنهایی مقید می نماید و نیاز به هیچ کمکی ندارد به همین علت گوسفندان آبستن سنگین نیز بدون اینکه استرس و فشاری به آنها وارد شود می توانند پشم چینی گردند و به هیچ وجه سقط جنین صورت نمی پذیرد ولیکن در پشم چینی سنتی بعلت بستن دست و پای گوسفند با طناب و فشار و استرسی که به حیوان وارد می گردد، احتمال سقط جنین بسیار بالا می باشد.
4- بدلیل بالا بودن سرعت پشم چینی صنعتی روده حیوان پیچ نمی خورد ولیکن در پشم چینی سنتی بعلت طول کشیدن عملیات پشم چینی ، گاهاً در حدود10 دقیقه تا 20 دقیقه، روده گوسفند پیچ می خورد و میش یا قوچ تلف می شود ، این حادثه در بسیاری از گله های دامداران به وضوح دیده می شود و باعث می گردد هزینه هنگفتی به این علت به دامدار متحمل گردد.

[ فیلم عملیات پشم چینی صنعتی توسط گروه پشم چینی مرکز تخصصی بهداشت دام در استان ایلام ]

5- در روش پشم چینی صنعتی تنها با کمک یک نفر تکنسین پشم چین می توان گال و گنبیل دور دنبه گوسفند رااز حیوان جدا کرد و لیکن در پشم چینی سنتی حتما باید یک نفر به غیر از نفر پشم چین، با قیچی، گال و گنبیل گوسفند را جدا کند که آنهم معمولاً ناقص انجام می شود.

6-در پشم چینی صنعتی، پشم زیر شکم بطور کامل چیده می شود ولیکن در پشم چینی سنتی نفر پشم چین به دلیل اینکه دست و پای حیوان را با طناب بسته است نمی تواند پشم زیر شکم را کامل بردارد و قسمتهایی از پشم زیر شکم باقی می ماند.


[فیلم پشم چینی سنتی با استفاده از دوکارد یا چره دستی در منطقه گیلان غرب ]

7- در پشم چینی صنعتی انگل هایی مانند کنه که از خون حیوان تغذیه می نمایند در حین پشم چینی مابین تیغه های دستگاه قرار می گیرند و از بین می روند ولیکن در پشم چینی سنتی همچین موقعیتی ایجاد نخواهد شد.
8-درپشم چینی صنعتی یک نفر تکنیسین پشم چین در حدود 150 تا 170 راس گوسفند را در روز پشم چینی می نماید ولیکن در پشم چینی سنتی حداکثر، یک نفر پشم چین در حدود 40 تا 70 راس گوسفند را روزانه پشم چینی می نماید